Tel: +386 2 601 11 60            Mob: +386 40 871 845
slovenscina english
epro Svet, planet, vse na enem mestu za razvoj električne mobilnosti v Sloveniji. epro Popolno približanje obnovljivim virom energije. efutura Nova energija, nov zagon, energijski paketi prihodnosti prijazni do uporabnika. efutura Izobraževanje, prepoznavanje poslovnih idej in inovativni pristop reševanju zadanih nalog.

Objavljen dopolnjen osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta »Jozef Stefan« je pripravil dopolnjen osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Gre za pomemben akcijsko strateški dokument, s katerim si bo Slovenija določila nacionalne energetske in podnebne cilje ter politike in ukrepe do 2030 in s pogledom do 2040.

MSE je izdala priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

MSE izdaja omenjeni dokument kot pripomoček investitorjem, projektantom in izvajalcem z namenom zagotavljanja varnosti obratovanja fotonapetostnih sistemov v celotni življenjski dobi.

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Z novim javnim pozivom za spodbude za samooskrbo z električno energijo se razširja nabor upravičencev, saj je za spodbudo poleg gospodinjskega upravičen tudi mali poslovni odjem in skupnostna samooskrba, to je samooskrba skupnosti OVE oziroma večstanovanjske stavbe.

Javna obravnava Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Predlog nove uredbe o samooskrbi nadgrajuje in dopolnjuje obstoječo Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/15, 32/18).

Sprejete dopolnitve uredbe o samooskrbi iz obnovljivih virov energije

Bistvene dopolnitve so: uredba odpravlja omejitev moči naprave in se jo nadomesti z omejitvijo trenutne moči, ki je preko merilnega mesta lahko oddana v omrežje, uvaja se tudi možnost namestitve naprave za samooskrbo s strani tretje osebe, ki ni lastnik merilnega mesta, ob pogoju, da se električna energija pridobljena z napravo porabi na objektu, na katerem je nameščena.

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 200

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po skrajšanem postopku. Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter dopolnitev zakona z manjšimi spremembami.

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo objavlja Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv se izteče 28. 2. 2017.

Javna obravnava Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa metodologijo in vsebino energetskega pregleda, ki vključuje pregled stavb, procesov in transporta. Določa tudi obveznost za velike gospodarske družbe o izvedbi energetskega pregleda na vsake štiri leta.

Letos višje nepovratne finančne spodbude za električna vozila

Eko sklad objavlja nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za električna vozila.

Izdana Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Vlada RS je izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero Slovenija sledi smernicam Evropske komisije glede transformacije energetskega sistema. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 97/2015.

MOP v javno razpravo podal osnutke treh zakonov na področju urejanja prostora in graditve objektov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes v javno razpravo podalo predloge treh zakonov – Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. MOP se zaveda izjemnega pomena in kompleksnosti tega področja, zato želi še pred nadaljevanjem postopka pridobiti odziv širše in strokovne javnosti na pripravljena gradiva.

Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti. S tem namenom smo pripravili posvetovalni dokument, ki naj služi kot podlaga za razpravo.

Sprejet nov Pravilnik o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb

Novosti, ki jih prinaša so: zahteve glede oglaševanja v tiskanih medijih, način nadzora nad izdanimi energetskimi izkaznicami in pa možnost izdelave energetske izkaznice za stanovanje v večstanovanjski stavbi, ki ima skupen ogrevalni sistem.

Do konca septembra 2014 izplačanih 101,5 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

V prvih devetih mesecih leta 2014 je v podporno shemo vstopilo 155 novih elektrarn, od tega 89 sončnih elektrarn in 53 SPTE naprav.

V javni obravnavi Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe do leta 2020

Osnutek "Nacionalnega akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES)", je odprt za javno obravnavo. Zainteresirana javnost v okviru javne obravnave poda svoje pripombe na dokument do vključno 20. novembra 2014.

Otvoritev šestih hitrih polnilnic Tesle Motors v Ljubljani

S prodorom električnih avtomobilov, ki bi po nekaterih analizah lahko dosegli 10 % delež na trgu do leta 2020, se ustvarjajo številne priložnosti za investicije.

V javni obravnavi Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020

Osnutek "Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020)" je odprt za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko komentarje na osnutek AN-URE 2020 posreduje najkasneje do 12. septembra 2014.

Elektrifikacija prometa ne odhaja z vlado

»Gradnja polnilnic ni povezana z vlado,« pravi Andrej Kosmačin, vodja projektov v družbi E prihodnost.

Nakup klasičnih vozil kmalu ne bo več zanimiv

Matej Čer iz podjetja Avant car: Do leta 2020 naj bi bila vsaj polovica novih vozil na našem trgu na električni pogon.

Nov Energetski zakon (EZ-1) objavljen v Uradnem listu RS

Ko so poslanci Državnega zbora so na 56. izredni seji prejšni teden po ponovnem odločanju sprejeli Energetski zakon, je bil ta 7. marca 2014 objavljen v Uradnem listu RS

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

Vlada RS je na seji 27.02.2014 sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice.

Državni zbor po ponovnem odločanju potrdil Energetski zakon (EZ-1)

Poslanci državnega zbora so na 56. izredni seji, dne 24. 02. 2014, po ponovnem odločanju sprejeli energetski zakon, ki v slovenski pravni red prenaša določbe desetih evropskih direktiv, ureja področje trga z energijo ter spodbujanje energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter nadzor in regulacijo trga.

Državni svetniki izglasovali veto na energetski zakon

Zahtevo za odložilni veto je vložila interesna skupina lokalnih interesov državnega sveta.

Poslanci potrdili energetski zakon

Zakon prinaša novosti na področju energetske učinkovitosti, krepi pravice potrošnikov in pristojnosti agencije. Zakon daje v luči zagotavljanja dolgoročne vzdržne podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov vladi večja pooblastila pri odločanju o tem, katere tehnologije in v kakšnem obsegu se bodo spodbujale v prihodnje.

Slovenija bo pilotni projekt za električna vozila

Pravi Samo Omerzel, ter razkriva visokoleteče načrte s katerimi namerava slovensko energetiko obrniti na glavo. Če gledamo strukturo porabe energije v Sloveniji, jo 40 odstotkov porabi promet. Kaj lahko v Sloveniji za to naredimo? Logično je, da moramo začeti pospeševati uporabo električnih avtomobilov.

Vlada določila besedilo predloga Energetskega zakona za tretjo obravnavo

Vlada RS je na včerajšnji 39. redni seji določila besedilo predloga Energetskega zakona za tretjo obravnavo in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Norveška ostaja raj za električne avtomobile

Septembra Norvežani razgrabili električne tesle, oktobra pa nissane leafe. Norvežani so električne avtomobile vzeli zares, dokazujejo prodajne številke. Septembra se je na vrhu lestvice najbolje prodajanih avtomobilov znašla tesla S s 616 registriranimi avtomobili.

Za obnovljive vire naj plačujejo tudi lastniki sončnih elektrarn

Za podpore obnovljivih virov in soproizvodnje z velikim izkoristkom naj bi prihodnje leto potrebovali okoli 150 milijonov evrov, denarja pa zmanjkuje. Kako do njega?

Predlog novega Energetskega zakona EZ-1 sprejet na Vladi RS

Energetski zakon je nov sistemski zakon, ki nadomešča obstoječo zakonodajo na tem področju. S predlogom Energetskega zakona se implementira 10 direktiv in določajo potrebni elementi za izvajanje Uredb EU. Vlada RS in resorno ministrstvo želita s predlogom energetskega zakona sistemsko urediti ključne tri energetske stebre: zanesljivost, konkurenčnost in nizkoogljičnost.

Bitka električnih vozil prihaja v Evropo

Električne tesle je domač ameriški trg sprejel z odprtimi rokami, Evropa pa domače znamke kupuje bolj zadržano. Bodo Evropejci, ki nikoli niso kaj prida marali ameriških avtov, sprejeli teslo?

Vlada potrdila potrdila uredbo, ki gospodarstvu znižuje prispevek za OVE

Prispevek za obnovljive vire energije se bo zmanjšal za 40 do 47 odstotkov, po vladnih izračunih bo gospodarstvo s tem do konca leta prihranilo okrog osem milijonov evrov.

Nov predlog Energetskega zakona EZ-1

Omejuje subvencije v OVE, nalaga dodatna plačila za spodbujanje zelenih naložb, spodbuja k manjši porabi plina ter uvaja obvezne energetske preglede za velika podjetja. Preverili smo, katere spremembe, ki jih predlaga nov energetski zakon na področju obnovljivih virov energije (OVE) in energetske učinkovitosti, bodo podjetja najbolj občutila.

Žrebanje nagradne igre "KUPI LENTO IN ZADENI E SKUTER PRIHODNOSTI"

Srečni nagrajenec je g. Simon Medved, Vrbanska cesta 37, Maribor, Čestitamo! Ekipa E prihodnost d.o.o.

Viharna pot do prve vetrnice

Vetrna elektrarna, ki se že pol leta vrti na Griškem polju in z dobrimi rezultati preseneča investitorja, Slovenijo končno tudi uradno postavlja na zemljevid držav z vetrno energijo.

Nepovratna sredstva Eko sklada gredo kot vroče žemljice

Eko sklad dobiva po 100 vlog na dan za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Letos imajo sicer na voljo 20,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, po ocenjenih finančnih zmožnostih pa so že na polovici.

Na Volovji rebri ne bodo gradili vetrnic

Agencija RS za okolje je izdala odločbo, s katero je zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za vetrnice na Volovji rebri. Odločba pomeni začetek konca 10 let trajajočega pravnega boja za zaščito narave.

BREZPLAČNI DOGODEK: Novi trendi na področju samooskrbnih objektov in pridobivanja energije

Vabimo vas k udeležbi na brezplačnem informativno-izobraževalnem dogodku s področja samooskrbnih objektov, ki bo potekal 16. maja od 13. do 17. ure.

Do 2020 vsaj desetkrat več električnih polnilnic

Po vsej državi so v zadnjem letu postavili okoli 43 novih polnilnih postaj za električna vozila, od tega v Ljubljani na slabih desetih lokacijah. Prestolnica se tako ponaša z daleč najbolj razvejano mrežo električnih črpalk, mestna občina pa naj bi letos sprejela še strategijo za razvoj elektromobilnosti

V Cityparku hitreje do parkirnega mesta

V ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark so odprli svojo prvo polnilnico za električne avtomobile, skuterje in kolesa, kjer bo polnjenje v začetku brezplačno. V garažni hiši bodo sledile tudi druge novosti.

»Vsaka kmetija na višini med 600 in 1000 metrov bi lahko imela svojo vetrno elektrarno«

Za slovenske razmere niso primerne samo sončne elektrarne, ampak tudi drugi zeleni viri energije, je na izobraževalnem dogodku Kako do boljšega izkoristka pri obnovljivih virih energije (OVE) in e-mobilnosti poudaril Andrej Kosmačin, strokovni sodelavec podjetja E prihodnost.

Subvencije za električna vozila niso dovolj za spodbujanje električne mobilnosti!

Električna mobilnost je ena od možnosti za rešitev problemov, ki jih imamo s prometom, pravi Dejan Boštjančič, strokovni sodelavec podjetja E prihodnost.

Siemens stavi na zemeljski plin in vetrnice

Siemens je nesporni vodja na področju vetrnih elektrarn na morju in za vetrne elektrarne imamo za več kot deset milijard evrov že prejetih naročil. V zadnjih dveh desetletjih se je energijski izkoristek vetrnih turbin povečal s 40 na 45 odstotkov.

Energetika − tekma 21. stoletja?

Berlin – Ameriški predsednik Barack Obama je stavil na obnovljive vire energije in pogorel, a se bo lahko zdaj naslonil na revolucijo pridobivanja plina in nafte iz skrilavcev. Nemčija kanclerke Angele Merkel pa še naprej koraka po negotovi poti obnovljivih virov, čeprav s tem morda tvega blaginjo države.

Posvetovalni dokument Elektromobilnost

Elektromobilnost in infrastruktura za polnjenje električnih vozil sta sicer danes še v vmesni fazi razvoja, zato se ju bo v omenjenem obdobju sprva preizkušalo, spremljalo njun razvoj in razvijalo rešitve za vpeljavo v prakso.

Smo dovolj pametni za pametna omrežja?

Da bi sedanja omrežja postala pametna in bi tako omogočila vključitev čim več obnovljivih virov v proizvodnjo energije ter vzpostavila pravšnje pogoje za razmah novih oblik uporabe električne energije, kot je med drugim električna mobilnost, jih je treba tehnološko prenoviti z merilnimi, komunikacijskimi, informacijskimi in inteligentnimi sistemi ter vzpostaviti nove koncepte načrtovanja, zaščite in vodenja.

Aktualno

Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedenih iz obnovljivih virov energije

Javna obravnava: Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

V okviru Matične sekcije elektro inženirjev je pripravljen "Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov".

Pogled v leto 2013: manj denarja za sonce, več za druge vire

Kateri obnovljivi vir bo v prihodnjem letu pridobil zaradi ohlajanja fotovoltaike? Obseg subvencij za sončne elektrarne se je v zadnjih treh letih povečeval za več kot 400 odstotkov na leto, a prihodnje leto utegne biti vse drugače. Določbe predloga novele energetskega zakona namreč precej spreminjajo subvencioniranje obnovljivih virov energije (OVE).

Potencialno primerna območja za gradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji

Pred nekaj dnevi je Dopps izdal karto z vidika varstva ptic sprejemljivih območij za postavitev vetrnic v Sloveniji, kar naj bi investitorjem in državi pomagalo pri odločitvah o naložbah in umeščanju v prostor. Več kot 70 odstotkov ozemlja ne sodi niti v močno občutljiva območja za ptice niti v zmerno občutljiva območja za ptice, je ugotovil Dopps.

Nova zavora za fotovoltaiko: vlada uvaja kvote

Kaj novela energetskega zakona prinaša investitorjem in proizvajalcem Investitorji, ki bodo za postavitev vetrne, sončne ali bioplinske elektrarne želeli dobiti državno subvencijo, bodo od prihodnjega leta morali kandidirati na javnem razpisu, predvideva novela energetskega zakona. Po kakšnem ključu se bo delil denar, še ni povsem jasno, po mnenju poznavalcev pa je jasen namen: vlada želi upočasniti rast novih naprav za proizvodnjo obnovljivih virov energije, predvsem sončnih elektrarn. Za že delujoče naprave sprememb ne bo.

Sprejeta nova direktiva ES o energetski učinkovitosti

Evropski parlament je potrdil novo direktivo ES o energetski učinkovitosti, ki vključuje ukrepe, kot so obnova javnih stavb, energetsko varčne sheme podpor za javne gospodarske službe in energetske preglede za vse velike družbe.

Zrasla kot iz lego kock v manj kot mesecu dni

Vetrnica pri Dolenji vasi je plod nemškega znanja, v trda kraška tla pa jo je postavilo slovensko podjetje.

Poleg elektrike v igri tudi hibridi in vodik

Alternativni avtomobilski pogoni Različne usmeritve proizvajalcev – Slaba prodaja električnih avtomobilov

Električni prihajajo po polžje

Letos sta ponudba in prodaja novih električnih avotmobilov v Sloveniji skromni, prihodnje leto bo menda bolje.

Na kolesih

Oktanski utrinki Neprepričljivi skepticizem

Nova energijska paradigma

Nove gospodarske priložnosti in nova delovna mesta

Tudi nedenarne spodbude za delovanje trga

Nemčija: V razvoj trga električne mobilnosti nameravajo do leta 2020 vložiti 17 milijard evrov

Dnevi grmenja

Dokončni preboj električne mobilnosti

Pametna omrežja za prihodnost

Naložbe Za pametna omrežja bi do leta 2020 potrebovali 320 milijonov evrov. Pametna omrežja so nadgradnja klasičnih električnih. Potrebna so, ker se poraba elektrike povečuje za 2,6 odstotka na leto in ker se je v zadnjih letih na električno omrežje priključilo več razpršenih virov energije, zlasti sončnih elektrarn, in tega bo še več.

IBM razvija zračno baterijo z 800-metrskim dometom

Največja težava električnih avtomobilov je trenutno domet. IBM naj bi imel rešitev za ta problem!

E-prihodnost za funkcionalnost strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. V redu